Tính Năng: Nhặt quả Hoàng Kim

20/09/2022

Hướng dẫn : Nhặt quả Huy Hoàng

03/01/2022

  THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA TÍNH NĂNG

 Thời gian ra cây :

Sáng : 13:00 - 13:10 - 13:20
Tối : 19:00 - 19:10 - 19:20
 

 Vị trí xuất hiện : Hoa Sơn Phái

 Số lượng Quả Huy Hoàng mỗi đợt 

Quả Huy Hoàng : Rất nhiều

Quả Hoàng Kim : 01 quả

 Hướng dẫn lên bản đồ Hoa Sơn Phái

Cách lên : đi Xa phu từ Thạch Cổ Trấn