Hướng dẫn : Hệ thống bản đồ luyện công

19/08/2022

Bản đồ luyện công & Lưu rương.

 

11111 Ba Lăng Huyện

11 Cấp 10 - Đạt Ma Đường 

11 Cấp 20 - Tần Lăng

11 Cấp 30 - Lăng Tần Thủy Hoàng

11 Cấp 40 - Phục Ngưu Sơn Đông

11 Cấp 50 - Kê Quán Động

11 Cấp 60 - Thiên Tâm Động

 

11111 Tương Dương

11 Cấp 70 - Đại Tù Động

11 Cấp 80 - Lưỡng Thủy Động

11 Cấp 80 - Dương Trung Động

11 Cấp 90 - Cán Viên Động

11 Cấp 90 - Mạn Bắc Thảo Nguyên

11 Cấp 100 - Khỏa Lang Động

 

11111 Thạch Cổ Trấn

11 Cấp 10 - Nhạn Đãng Sơn

11 Cấp 20 - Kiếm Các Trung Nguyên

11 Cấp 30 - Dược Vương Động - Tầng 1

11 Cấp 40 - Điểm Thương Sơn

11 Cấp 50 - Điểm Thương Động - Tầng 1

11 Cấp 60 - Linh Cốc Động

 

11111 Đại Lý

11 Cấp 70 - Tỏa Vân Động

11 Cấp 70 - Dược Vương Động  -Tầng 2

11 Cấp 80 - Chân Núi Trường Bạch

11 Cấp 80 - Nhạn Thạch Động

11 Cấp 90 - Tiến Cúc Động

11 Cấp 90 - Dược Vương Động - Tầng 4

11 Cấp 100 - Khỏa Lang Động

 

11111 Long Môn Trấn

11 Cấp 10 - Dược Vương Cốc

11 Cấp 20 - < Không có bản đồ >

11 Cấp 30 - Thục Cương Sơn

11 Cấp 40 - Phục Ngưu Sơn Tây

11 Cấp 50 - Mật Thất Thiếu Lâm

11 Cấp 60 - Hoành Sơn Phái

 

11111 Phượng Tường

11 Cấp 70 - Lâm Du Quan

11 Cấp 80 - Tần Lăng - Tầng 3

11 Cấp 80 - Sa Mạc Địa Biểu

11 Cấp 90 - Trường Bạch Sơn Bắc

11 Cấp 90 - Sa Mạc 2

11 Cấp 90 - Sa Mạc 3

11 Cấp 100 - Khỏa Lang Động

 

Lưu ý :

- Phải lưu rương ở thành thị theo bản đồ để tránh việc thổ địa phù về mất tổ đội.

-Bản đồ Cấp 100 - Khỏa Lang Động tiêu tốn 1 Lệnh bài Thưởng phạt thiện ác mỗi lần lên.

Khi tiến vào Khỏa Lang Động, nhân vật sẽ bị cưỡng chế bật chế độ Chiến đấu & không thể sử dụng Thổ Địa Phù ở bản đồ này. 

Tuy nhiên, Cửu Nguyên Thạch vẫn có tác dụng.

Cách duy nhất để có thể rời khỏi bản đồ này là tử nạn hoặc thoát game!

 

11111 Bản đồ sự kiện - Đi từ các Xa Phu thôn trấn

11 Minh Nguyệt Trấn - Event & NPC Đặc biệt

11 Đào Hoa Nguyên - Luyện kỹ năng

11 Hoa Sơn Phái - Nhặt quả Huy Hoàng & Hoàng Kim

11 Kiếm Các Tây Nam - Vận Tiêu

 

Thông tin thêm : Nếu các hạ quá lười để di chuyển đến gặp Xa Phu, có thể ủng hộ máy chủ bằng cách mua Thần Hành Phù tại NPC Tạp Hóa! 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.