Hướng dẫn : Liên Đấu

08/01/2022

  THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA TÍNH NĂNG

 Thời gian báo danh:

Ngày thường:
> 18:00 - 18:15 - 18:30 - 18:45

Thứ 6 - Thứ 7 - CN : 
> 18:00 - 18:15 - 18:30 - 18:45
> 21:00 - 21:15 - 21:30 - 21:45
 

 NPC Sứ Giả Liên Đấu : vị trí 202/199 - Ba Lăng Huyện

 

  NỘI DUNG TÍNH NĂNG

 Cập nhật sau

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.