Hướng dẫn : Vận Tiêu Tình Kiếm

12/06/2022

Hình ảnh & tên gọi Thông tin Thần bí
thương nhân
Bảo Vật

Lệnh Bài Áp Tiêu

50 vạn lượng

5 vàng

Lệnh Bài Áp Tiêu - Bang

1.000 vạn lượng

100 vàng

Hoán Tiêu Chỉ

Sơ cấp tỉ lệ 50%
Trung cấp tỉ lệ 35%
Cao cấp tỉ lệ 15%.

10 vạn lượng

1 vàng

 

11111Nhận nhiệm vụ và Tiêu Sa ở NPC Ông Chủ Long Môn Tiêu Cục tọa độ 388/248 Kiếm Các Tây Nam.

11111Giao Tiêu Sa và nhận thưởng tại NPC Tiêu Sư tọa độ 410/277 Kiếm Các Tây Nam.