Sự kiện : Kỹ niệm 10 năm Tình Kiếm

11/06/2022

Ngày bắt đầu 00:00 - 01.07.2022
Ngày kết thúc 17:00 - 10.07.2022
Ngày xóa toàn bộ 17:00 - 12.07.2022

  

 

     Nhận tại NPC Lễ Quan
 Yêu cầu cấp độ nhân vật trên 110

 1 bộ Hoàng Kim Tân Thủ - HSD 30 ngày - Khóa
 1 Ngựa 8x - HSD 7 ngày (khóa)

   Thời hạn nhận quà : Bắt đầu vào 00:00 ngày 01.07.2022 đến hết 17:00 ngày 10.07.2022

 

 

Tên gọi Nội dung

Võ Lâm Tình Kiếm

 


 Vị trí : 204/198 Ba Lăng Huyện

 Gia Hạn Sự Kiện

 Bán vật phẩm sự kiện

 Nhận làm Người Tuyết dựa trên nguyên liệu người chơi mang theo Phí làm Hoàng Tuyết Nhân     :   5.000 lượng


 Yêu cầu :