Hướng dẫn : Ghép trang bị Hoàng Kim

17/05/2022

 

HƯỚNG DẪN GHÉP TRANG BỊ HOÀNG KIM AN BANG - ĐỊNH QUỐC - THIÊN HOÀNG

Yêu cầu vật phẩm : 

 Mãnh Hoàng Kim theo loại từ 1-6 được bỏ trong hành trang nhân vật.

 1 viên Đá Hợp Thành   được bỏ trong hành trang nhân vật

 Để trống tối thiểu 4 x 6 ô hành trang

 

 Bước 1 : Đến gặp NPC Thợ Rèn ở các thành thị & thôn trấn

 

 Bước 2 : Chọn mục Ghép Mãnh Hoàng Kim & chọn loại trang bị cần ghép

           

 


 Trang bị sẽ được ngẫu nhiên toàn bộ chỉ số và phân loại.

 Trang bị không khóa, tùy ý giao dịch

 Thất bại sẽ mất toàn bộ vật phẩm yêu cầu

 

 Đá Hợp Thành có thể kiếm được qua săn Boss Đại Hoàng Kim hoặc mua ở Kỳ Trân Các với giá 100 vàng.

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.