Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái

04/09/2023

Sử dụng bảo rương Hoàng Kim Môn Phái sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các trang bị dưới đây.

 

Thiếu Lâm

 

Thiên Vương Bang
Đường Môn
Ngũ Độc
Nga Mi
Thúy Yên
Cái Bang
Thiên Nhẫn
Võ Đang
Côn Lôn

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.