Hướng dẫn : Nâng cấp, thay đổi, chế tạo, tinh luyện, phát sáng trang bị Xanh và ghép trang bị Hoàng Kim

20/04/2023

CHẾ TẠO & TINH LUYỆN TRANG BỊ

Đến gặp NPC Thợ Rèn để sử dụng tính năng.

THẮNG CẤP TRANG BỊ XANH

Giúp tăng cấp độ của trang bị lên cao hơn.

Ví dụ : Cấp 5 -> Cấp 6

YÊU CẦU :

- 1 món Trang bị Xanh dưới cấp 10

- 1 Viên Tử Thủy Tinh 

- 100 vạn lượng 

 

Thất bại : giữ nguyên trang bị

HẠ CẤP TRANG BỊ XANH

Giúp tăng cấp độ của trang bị lên cao hơn.

Ví dụ : Cấp 6  -> Cấp 5

YÊU CẦU :

- 1 món Trang bị Xanh trên cấp 1

- 1 Viên Lục Thủy Tinh 

- 100 vạn lượng 

 

Thất bại : giữ nguyên trang bị

THAY ĐỔI VŨ KHÍ XANH

Thay đổi định dạng của vũ khí sang vũ khí khác.

Ví dụ : Đại Phong Đao -> Khổng Tước Linh

YÊU CẦU :

- 1 món Vũ khí Cấp 10

- 1 Viên Hoán Binh Thạch 

- 100 vạn lượng 

 

Lưu ý : Vẫn có tỉ lệ thay đổi giống như cũ.

Đại Phong Đao -> Đại Phong Đao