Hướng dẫn : Nhiệm vụ Dã Tẩu

01/05/2022

Thời gian khải mở tính năng :

Tính năng Dã Tẩu luôn mở.

 

NPC & hướng dẫn tham gia 

NPC Dã Tẩu    

 

Vị trí NPC

 

Nhận nhiệm vụ Dã Tẩu 

 

 

Hủy nhiệm vụ Dã Tẩu 

 

Dịch vụ : Nếu không may hủy nhiệm vụ không thông qua 100 mãnh SHXT hoặc quyền hủy nhiệm vụ mà làm mất chuỗi nhiệm vụ, vui lòng liên hệ Fanpage để được phục hồi mất phí!

 

Thưởng mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

Mốc 100 nhiệm vụ : 1 Tiên Thảo Lộ 1 giờ

Mốc 200 nhiệm vụ : 1 Tiên Thảo Lộ 3 giờ

Mốc 300 nhiệm vụ : 1 Tiên Thảo Lộ 6 giờ

Mốc 400 nhiệm vụ : 1 Tiên Thảo Lộ 6 giờ & 1 Bình Nữ Nhi Hồng 6 giờ

Mốc 500 nhiệm vụ : 1 cuốn Tẩy Tủy Kinh

Mốc 700 nhiệm vụ : 1 cuốn Võ Lâm Mật Tịch

Mốc 1000 nhiệm vụ : Ngẫu nhiên 1 rương Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình

Mốc 1500 nhiệm vụ : Ngẫu nhiên 1 rương Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình

Mốc 2000 nhiệm vụ : 6 Mãnh Thiên Hoàng

Mốc 3000 nhiệm vụ : 1 Rương Định Quốc

Mốc 4000 nhiệm vụ : 1 Rương An Bang

Mốc 6000 nhiệm vụ : 1 Ngựa Phi Vân

Mốc 8000 nhiệm vụ : 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái tự chọn

 

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.