Hướng dẫn : Vượt Ải Thành Thị

01/05/2022

Thời gian khai mở tính năng :

Báo danh tham gia vào phút 50 giở lẻ hằng ngày, ví dụ : 09:50 - 11:50 - 17:50.....

 

Yêu cầu

Vật phẩm : Lệnh Bài Liên Hoàn Ải      

Lệnh Bài Liên Hoàn Ải : có thể mua tại Kỳ Trân Các với giá 2 vàng hoặc ghép từ Sát Thủ Giản tại NPC Nhiếp Thí Trần.

Tổ đội : Tối thiểu 6 thành viên cấp độ 70 trở lên.

Thời gian hoàn thành : Hoàn thành 18 ải với thời gian không được quá 40 phút.

 

NPC tính năng :

           

 

Phần thưởng :

Kinh nghiệm từ quái và từng ải

Kinh nghiệm & Lễ bao Vượt Ải khi tiêu diệt thành công Boss Nhiếp Thí Trần

Lễ Bao Vượt Ải mở ra được ngẫu nhiên các vật phẩm quý như : Tiên Thảo Lộ, Nữ Nhi Hồng, Phúc Duyên Đại, Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh...

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.