Hướng dẫn : Trả lời Hoa Đăng

29/04/2022

Thời gian khai mở tính năng

Khai mở hằng ngày vào lúc 09:00 , 12:00 , 15:00 , 18:00 , 21:00

 

Vị trí Hoa Đăng 
 

 

Yêu cầu tham gia

Cấp độ dưới 80 : Miễn phí trả lời câu hỏi.

Cấp độ từ 80-89 : 1.250 lượng mỗi câu trả lời.

Cấp độ trên 90 : 2.500 lượng mỗi câu trả lời.

Mỗi nhân vật được trả lời tối đa 50 câu hỏi hằng ngày, reset vào 00:00.

 

Phần thưởng

Cấp độ dưới 80 : Kinh nghiệm

Cấp độ trên 80 : Ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng sau : Kinh nghiệm - 1 vạn lượng - Vật phẩm quý


 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.