Hướng dẫn : Đi thuyền Phong Lăng Độ

18/01/2022

 HƯỚNG DẪN THAM GIA TINH NĂNG PHONG LĂNG ĐỘ

 

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

Để có thể lên được Bờ Nam Phong Lăng Độ, nhân vật phải có Lệnh Bài Phong Lăng Độ ở trong hành trang.

- Lệnh Bài Phong Lăng Độ có thể kiếm được qua :

- Đổi 100 điểm Phúc Duyên hoặc 30 vạn ở NPC Thần Bí Thương Nhân.
- Mua tại Kỳ Trân Các với giá 2 vàng.
- Đánh quái tại Bờ Nam Phong Lăng Độ có tỉ lệ rơi ra Lệnh Bài Phong Lăng Độ.

 

 

 

Sau đó đến gặp NPC Xa Phu ở các thành thị để di chuyển lên Bờ Nam - Phong Lăng Độ

 

 

 

 BỜ NAM

Tiêu diệt quái tại bờ Nam có tỉ lệ rơi ra Lệnh Bài Phong Lăng Độ.

 

 

Gặp Thuyền Phu tại 3 bến 1-2-3 vào các mốc thời gian trong ngày 14:00 -> 14:10 & 21:00 -> 21:10 để có thể lên Thuyền. Yêu cầu phải có Lệnh Bài Phong Lăng Độ trong hành trang.

Lưu ý : 

- Bến 1 & 2 yêu cầu nhân vật phải gia nhập Bang Hội & sẽ đưa nhân vật sang Bờ Bắc.

- Bến 3 không yêu cầu gì nhưng sẽ đưa nhân vật về Ba Lăng Huyện.